JM Modern HikaShop - шаблон joomla Видео
In
(06-1) 619-8321
Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 79. II.em.
Adószám: 12266788-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-660494
Ügyvezető: Dr. Tátrai Ágnes
Telefon / fax: 06-1-619-8321 / 06-1-799-0159
E-mail / Web: | www.bio-science.hu
 
 • 1. Az ÁSZF alkalmazása

   

  1.1. A Bio-Science Kft. szállításai és szolgáltatásai – ha a Bio-Science Kft. és a vele szerződő fél (továbbiakban: Megrendelő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg - kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.

   

  1.2. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Megrendelő és a Bio-Science Kft. közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha a Bio-Science Kft. és a Megrendelő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni a Bio-Science Kft. szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Megrendelő saját, kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

   

 • 2. A szállítási szerződés létrejötte

   

  2.1. A Bio-Science Kft. a megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok feltételei a Bio-Science Kft. beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.

   

  2.2. Megrendelő a terméket, illetve az elvégzendő munkát írásban (faxon vagy e-mail útján) rendelheti meg.

   

  2.3. A szerződés a Bio-Science Kft. és a Megrendelő között a Bio-Science Kft. által megküldött és a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján küldött rendelés és annak visszaigazolása által jön létre.

   

  2.4. A Bio-Science Kft. jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Megrendelő hitel-, illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen, ha Megrendelő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.

   

  2.5. Amennyiben Megrendelő a létrejött szerződéstől a munka befejezése előtt eláll, úgy köteles a Bio-Science Kft.-nek megtéríteni az elállásból eredő kárát, így különösen a már elvégzett munka értékének 100%-t, valamint a Bio-Science Kft. munka elvégzésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeit.

   

 • 3. Teljesítési határidő

   

  3.1. A Bio-Science Kft. a részteljesítés jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Részteljesítés esetén a munka elvégzésének arányában köteles a Megrendelő az árat megfizetni.

   

  3.2. A Bio-Science Kft. által közölt szállítás és munkavégzés időpontjai tájékoztató jellegűek, melyek a Bio-Science Kft. beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak. A tájékoztató jellegű időpontokhoz képest a termék későbbi szállításából, a munkák igazolhatóan indokolt késedelmes megkezdéséből, illetve befejezéséből eredő károkért a Bio-Science Kft. felelősséget nem vállal.

   

  3.3. A Bio-Science Kft. köteles minden, tőle joggal elvárható intézkedést megtenni, hogy az eredeti szállítási időpontot, munkamegkezdési és befejezési határidőt betartsa. Ha a Bio-Science Kft. az ígért szállítási időponthoz, illetve a szervizmunkák megkezdésével a közölt időponthoz képest több, mint 16 (tizenhat) hetes késedelembe esik, úgy a Megrendelő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

   

 • 4. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

  4.1. A megrendelt termékek szállítása hétfőtől péntekig, a Bio-Science Kft. szállítója által történik. Nettó 80 000 Ft alatti értékű megrendelés esetén a Bio-Science Kft. szállítási költséget számol fel Megrendelő felé. (2023. évtől visszavonásig nettó 5 500 Ft/rendelés).

   

  4.2. Az átadás-átvételre a Megrendelő által megadott címen, szervizszolgáltatás esetén a munkavégzés helyszínén kerül sor. A Bio-Science Kft. a szállított termék, illetve az elvégzett munka átvételével megbízott személyt a Megrendelő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék / munka átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult. Amennyiben az átadás-átvételre a Megrendelő által megjelölt helyen kerül sor, úgy az elvégzett munkával kapcsolatos későbbi reklamációt a Bio-Science Kft. nem fogad el.

   

  4.3. Megrendelő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termékek / munkák tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi kifogásait megtenni, és a Bio-Science Kft.-vel a szállítólevélen írásban közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Megrendelő nem élt kifogással, a Bio-Science Kft. a számlát az elfogadott árajánlat / megrendelés / visszaigazolás / szállítólevél / szervizmunkalap alapján elkészíti és átadja / megküldi Megrendelőnek.

   

  4.4. Megrendelő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre, munkára és a használt anyagokra vonatkozó kötelező jótállási, illetőleg garanciális időn belül. Rejtett hiba esetén a Bio-Science Kft. a szállított terméket, illetve a munkavégzéshez használt anyagot megvizsgálja a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi követelményeknek. A Bio-Science Kft. kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által írt műszaki feltételeknek.

   

  4.5. Megrendelő az átadás-átvételt követően köteles gondoskodni a termék előírásszerű (megfelelő hőmérsékleten, körülmények között történő) tárolásáért. Bio-Science Kft. az átadást követően a hűtési lánc megszakításából eredő termékromlásért felelősséget nem tud vállalni.

   

  4.6. Megrendelő szervizszolgáltatás elvégzésének átadás-átvételekor köteles a szervizmunkalapot ellenőrizni (felvezetett adatok helyessége, elvégzett munkaórák száma, felhasznált alkatrészek, anyagok listája stb). A szervizmunkalap aláírását követően a Megrendelő további kifogással nem élhet. Szervizszolgáltatás esetén minden megkezdett munkaóra teljes órának számít.

   

  4.7. A nagyobb értékű készülékek, műszerek csomagolását (kartondobozok, hungarocell, szivacstömítések stb.) a Megrendelő köteles a jótállás ideje alatt megtartani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor bármilyen újracsomagolási szükség esetén a csomagolás / csomagoltatás költsége Megrendelőt terheli.

   

  4.8. A Bio-Science Kft. a tevékenységére vonatkozó kötelező jogszabályok szerinti 3 hónap jótállást nyújtja Megrendelő részére, amennyiben ettől eltérő megállapodás nem születik Felek között. A Bio-Science Kft. az általa beépített, főbb alkatrészekre 3 hónap jótállást biztosít és amennyiben ugyanaz a hiba mutatkozik az elvégzett javítás után, akkor az elvégzett munkára 6 hónap garanciát ad.

   

 • 5. Árak és fizetési feltételek

   

  5.1. Az ajánlatokban és egyéb kiadványokban feltüntetett árak az ajánlaton, vagy egyéb kiadványban szereplő határidőn belül, az azon feltüntetett egyéb feltételekkel érvényesek.

   

  5.2. A Bio-Science Kft. a szerződés létrejöttét követően is jogosult a megrendelt termék, munka és anyag árát egyoldalúan felemelni, különösen abban az esetben, ha a szerződés létrejöttekor előre nem ismert ok következtében (pl.: forint gyengülése a főbb devizanemekkel szemben) a Bio-Science Kft. oldalán az áremelés nélkül 3%-nál nagyobb költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét a Bio-Science Kft. köteles a Megrendelő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről a Bio-Science Kft. köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni.

   

  5.3. Az átvett termék, munka vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja Megrendelőt. A Bio-Science Kft. a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvételekor, illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor a szállítólevél aláírását / teljesítés igazolás kiállítását követően jogosult. Amennyiben a Megrendelő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték a Bio-Science Kft. bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

   

  5.4. Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag a Bio-Science Kft. külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

   

  5.5. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Bio-Science Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.

   

  5.6. A fizetési feltételek megsértése esetén a Bio-Science Kft. jogosult a Megrendelőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Megrendelővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Megrendelővel szemben érvényesíteni.

   

  5.7. Azon Megrendelő, aki első megrendelését küldi el a Bio-Science Kft. részére (azaz új Megrendelőnek számít), az első megrendelés értékét köteles előre, a termék leszállítása előtt a Bio-Science Kft. részére átutalni.

   

  5.8. Megrendelő köteles a nevére kiállított számla ellenértékét a számlán szereplő devizanemben (HUF, EUR, USD) és az annak megfelelő számlaszámra átutalni a Bio-Science Kft. részére. Amennyiben Megrendelő nem a megfelelő bankszámlára utalja az összeget és emiatt Bio-Science Kft. költsége keletkezik, akkor az átváltásból eredő kárért Megrendelő terhelhető.

   

  5.9. A számla kiegyenlítéséig az áru a Bio-Science Kft. tulajdonát képezi.

   

 • 6. Felelősség

  6.1. Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a Bio-Science Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek.

   

  6.2. A Bio-Science Kft. prospektusaiban, weblapján és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a Bio-Science Kft. csak abban az esetben vállal felelősséget, ha azt a felek külön egyeztették és erről írásos dokumentum készült.

   

 • 7. Záró rendelkezések

   

  7.1. A Bio-Science Kft. az ÁSZF-t a Megrendelők számára az alábbi helyeken teszi közzé: ·interneten a Bio-Science Kft. hivatalos honlapján (www.bio-science.hu) és mindenkori székhelyén, jelenleg a 1119 Budapest, Fehérvári út 79.

   

  7.2. A Bio-Science Kft. az ÁSZF esetleges módosításait a 7.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a Bio-Science Kft. a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.

   

  7.3. A Megrendelő bármely termék, szolgáltatás megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés a Bio-Science Kft. valamennyi ajánlatán, számláján és a megrendelés visszaigazolásán is olvasható.

   

  7.4. A Megrendelő szerződésből származó jogai kizárólag a Bio-Science Kft. hozzájárulásával ruházhatóak át.

   

  7.5. Amennyiben a Bio-Science Kft. és a Megrendelő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Fővárosi Bíróság vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

   

  7.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyarország hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

   

  7.7. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

   

blue down arrowForgalmazott termékeink gyártói - keressen gyártó szerint a logóra kattintva